سوالات متداول استعلام بازنشستگی
برای دریافت پاسخ استعلام جهت ارائه به دستگاه های دولتی چه باید کرد؟
مشمولین می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان که لیست آنها در سایت صندوق بازنشستگی کشوری (لینک) موجود می باشد،وضعیت دریافت یا عدم دریافت حقوق خود را از این صندوق استعلام و مستند آن را با مهر و امضا دفاتر پیشخوان به دستگاه های محل خدمت خود ارائه دهند.
بازگشت