دريافت تلفن همراه
  • صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد به منظور تکميل بانک اطلاعاتی خود و ارائه خدمات جديد الکترونيکی، شماره تلفن همراه بازنشستگان را دريافت نمايد.
    بازنشستگان و موظفين مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در صورت تمايل می توانند از اين طريق شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایند.
شماره دفتر کل
شماره ملی بازنشسته /وظيفه بگير  
شماره حساب حقوق بازنشستگی
شماره تلفن همراه
Captcha image
Show another code